پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .doc, .pdf, .txt